ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΛΕΣΧΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ  

Άρθρο 1º 
Ίδρυση 

Ιδρύεται σωματείο  πανελληνίας εμβέλειας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία “ Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας” και στην Αγγλική γλώσσα Chef Club of Hellenic Gastronomy” με έδρα την πόλη της Καβάλας του Νομού Καβάλας. 
Το σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να έχει εκπροσώπους και αντιπροσωπευτικά γραφεία σε όποια πόλη επιθυμεί με απόφαση του ΔΣ. 
Ιδρυτικά μέλη μπορούν να είναι ενήλικες άνδρες και γυναίκες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σωματείο και συμφωνούν με το καταστατικό λειτουργίας του και τους σκοπούς του. 

Άρθρο 2º
Σκοποί και μέσα 

 1. Σκοπός της Λέσχης είναι η συνένωση των Αρχιμαγείρων, μαγείρωνζαχαροπλαστών  και λοιπών επαγγελματιών γαστρονομίας, με σκοπό την ανάδειξη και διάδοση της Γαστρονομίας της χώρας μας μέσω της συνεχής ενημέρωσης των μελών της, την Δια Βίου κατάρτιση τους, την οργάνωση και πραγματοποίηση ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, διαλέξεων, εκθέσεων, σεμιναρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών ταξιδιών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων όσον αφορά τη Γαστρονομία και τον Τουρισμό
 2. Η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της Λέσχης.
 3. Η Λέσχη θα συνεργάζεται με άλλες Ελληνικές – Ευρωπαϊκές και μη παρεμφερείς ενώσεις – λέσχες με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και τη συνεργασία σε θέματα Γαστρονομίας και Τουρισμού.
 4. Η Λέσχη θα συνεργάζεται όταν της ζητείται με τις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Τυπική και μη τυπική εκπαίδευση).
 5. Η Λέσχη σέβεται όλες τις μορφές ελευθερίας, αλλά δεν έχει συνδικαλιστικό, πολιτικό ή θρησκευτικό χαρακτήρα.
 6. Οι σκοποί της Λέσχης θα πραγματοποιούνται μέσω της συμμετοχής των μελών της σε δράσεις συναφείς με την Γαστρονομία και τον Τουρισμό.
 7. Η ενημέρωση δύναται να πραγματοποιείται με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
 8. Με τη συνεχή συνεργασία με άλλους φορείς, συλλόγους καθώς και την Πολιτεία όσο και με άλλους φορείς (Περιφέρειες, Δήμοι, Νοσοκομεία, λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.). 

 Άρθρο 3º 
Μέλη  

Τα μέλη χωρίζονται ανάλογα την προϋπηρεσία τους σε 3 κατηγορίες: 

 1. Τακτικά μέλη της Λέσχης μπορούν να γίνουν όσοι άντρες ή γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας που εργάζονται ως μάγειρες – Αρχιμάγειρες, ζαχαροπλάστες- Αρχιζαχαροπλάστες και λοιπά επαγγέλματα συναφή με την γαστρονομία καθώς και αναπληρωτές ή καθηγητές σχολών μαγειρικής που έχουν προϋπηρεσία 15 ετών σε ξενοδοχεία εστιατόρια, λοιπές επισιτιστικές επιχειρήσεις ή ως εκπαιδευτικοί πάνω στον επισιτιστικό τομέα. Τα 3 έτη θα πρέπει να έχουν διατελέσει οπωσδήποτε CHEF ή SOUS CHEF καθώς και προϊστάμενοι τμήματος στην εργασία τους που είχαν υπό την επίβλεψη τους προσωπικό άνω των 5 ατόμων, ή εκπαιδευτικοί Τουριστικής Σχολής (όλων των βαθμίδων της Τυπικής και μη Τυπικής Εκπαίδευσης). Τα χρόνια φοίτησης σε Τουριστικές Σχολές συμπεριλαμβάνονται στην απαιτούμενη 15ετία. Για την εισαγωγή ενός νέου μέλους στην Λέσχη απαιτείται η πρόταση από 3 μέλη της Λέσχης, η κατάθεση αίτησης εγγραφής μαζί με βιογραφικό σημείωμα και η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Δόκιμα μέλη της Λέσχης μπορούν να γίνουν όσοι άντρες ή γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας μάγειρες, ζαχαροπλάστες, επαγγελματίες εστίασης-γαστρονομίας, αναπληρωτές ή καθηγητές σχολών μαγειρικής έχουν προϋπηρεσία 7 ετών σε ξενοδοχεία εστιατόρια, λοιπές επισιτιστικές επιχειρήσεις ή ως εκπαιδευτικοί πάνω στον επισιτιστικό τομέα. Τα 2 έτη θα πρέπει να έχουν διατελέσει οπωσδήποτε CHEF ή SOUS CHEF ή Α Μάγειρες που είχαν υπό την επίβλεψη τους προσωπικό άνω των 5 ατόμων ή εκπαιδευτικοί Τουριστικής Σχολής (όλων των βαθμίδων της Τυπικής και μη Τυπικής Εκπαίδευσης). Τα χρόνια φοίτησης σε Τουριστικές Σχολές συμπεριλαμβάνονται στην απαιτούμενη 8ετία. Μετά από 3 έτη τα δόκιμα μέλη γίνονται αυτοδικαίως Τακτικά μέλη ή μετά από δική τους αίτηση και έγκριση του ΔΣ.

  Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου μέλους σε όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στη Λέσχη, συνέβαλε οικονομικά ή ηθικά στη λειτουργία της ή εργάσθηκε για την προώθηση των σκοπών της.

   

 3. Junior μέλη της Λέσχης μπορούν να γίνουν όσοι άντρες ή γυναίκες μαθητές και μαθήτριες Τουριστικής Σχολής (όλων των βαθμίδων της Τυπικής και μη Τυπικής Εκπαίδευσης) επιθυμούν και δεν αντιστρατεύονται τους σκοπούς της Λέσχης. Για την εισαγωγή τους θα πρέπει να έχουν προταθεί από 3 Τακτικά μέλη της Λέσχης και να έχουν συμπληρώσει σχετική αίτηση. 

Φίλοι της Λέσχης μπορούν να γίνουν όποια φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα επιθυμούν και συμφωνούν με την λειτουργία και τον σκοπό της Λέσχης και δεν αντιστρατεύονται τους σκοπούς αυτής, δίχως να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση αίτησης και η έγκριση από το Δ.Σ. της Λέσχης. 

 • Τα δόκιμα μέλη, τα junior μέλη, τα επίτιμα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 
 • Για όλες τις βαθμίδες ο τρόπος εισαγωγής είναι ο ίδιος. 
 • Ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου η επιτροπή αξιολόγησης αποφασίζει την βαθμίδα που θα τοποθετηθεί και το ΔΣ ύστερα αποφασίζει για την ένταξη του μέλους.  

Άρθρο 4º
Δικαιώματα και υποχρεώσεις 

 • Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και της άσκησης κριτικής στις Γενικές Συνελεύσεις. 
 • Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων, να καταθέτουν τις απόψεις και τις έγγραφες ή προφορικές προτάσεις τους που είναι σχετικές με θέματα που άπτονται των σκοπών της Λέσχης, να υπερψηφίζουν ή να καταψηφίζουν μία πρόταση, να εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους και να εκλέγονται στα Διοικητικά Όργανα της Λέσχης. 
 • Τα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις διατάξεις περί Σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νομικών προσώπων. 
 • Τα τακτικά μέλη είναι ισότιμα μεταξύ τους. 
 • Κάθε ενεργό μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει όποτε το θελήσει από τη Λέσχη ύστερα από γραπτή επιστολή προς την Λέσχη. 
 • Η κατάθεση συμβολικής ετήσιας συνδρομής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αυτοδίκαιη παραμονή ενός μέλους στη Λέσχη καθώς είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Λέσχης. Μέλη που δεν είναι για 2 έτη οικονομικά συνεπής διαγράφονται. 
 • Τυχόν ανάρμοστη συμπεριφορά κάποιου Τακτικού μέλους ή αποστράτευση με τους σκοπούς της Λέσχης τίθεται σε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση για την αποπομπή του.  

Άρθρο 5º
Εισφορές – Πόροι 

Εισφορές: 

Όλα τα μέλη για την εγγραφή στη Λέσχη θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 50 € (εφάπαξ). Η ετήσια εισφορά στη Λέσχη ορίζεται σε 50 € για όλα τα μελη και για τους “φίλους της Λέσχης”. Τα Επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν συνδρομή. 

Πόροι: 

Οι πόροι της Λέσχης αποτελούνται από: 

 • Δωρεές και επιχορηγήσεις, αποτιμηθείς σε χρήμα ή μη χορηγίες (έστω και ως διαφημιστικό σπόνσορινγκ)  
 • Επιχορηγήσεις από την Πολιτεία, Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, ιδιώτες και νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.  
 • Έσοδα από την κυκλοφορία οποιουδήποτε είδους εντύπου ή μη (π.χ. ηλεκτρονικού μέσου) προσωρινής ή μόνιμης, περιοδικής ή μη, έκδοσης της Λέσχης, καθώς και τυχόν έσοδα από άλλες συναφείς προς τους σκοπούς της Λέσχης εκδηλώσεις ή διενέργεια σεμιναρίων από την Λέσχη 
 • Τα έσοδα μπορεί να προέλθουν από κάθε είδους πολιτιστική, ψυχαγωγική, γαστρονομική ή άλλου είδους εκδήλωση που συνάδει με τους σκοπούς της Λέσχης. 
 • Επίσης έσοδα πιθανό να προέρχονται και από τόκους, εθελοντικές προσφορές και άλλες νόμιμες δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Δωρητές – Ευεργέτες: 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά περίπτωση ανακηρύσσονται ετησίως Δωρητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενίσχυσαν οικονομικά τη Λέσχη με ποσά από 5.000,00 € μέχρι 15.000,00 € συνολικά, και Ευεργέτες όσοι το ενίσχυσαν με ποσά μεγαλύτερα των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) χωρίς κανενός είδους αντάλλαγμα. 

Χορηγίες: 

 • Χρυσοί χορηγοί ονομάζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιχορήγησαν την Λέσχη για την επίτευξη των σκοπών της 3.000,00 € έως 4,999,99 €. 
 • Χορηγοί ονομάζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιχορήγησαν την Λέσχη για την επίτευξη των σκοπών της με ποσά από 300,00 € έως 2,999,99 €. 
 • Η επιχορηγήσεις δύναται να είναι και σε υλικό ή υπηρεσίες που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Λέσχης. 
  Η απόφαση για τους χορηγούς παίρνεται από το ΔΣ αφού εξεταστεί η πρόταση.  

Άρθρο 6º
Όργανα της Λέσχης 

Ψηφοφορία 

Η ψηφοφορία στις εκλογές γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλους και μπορεί να γίνει ακόμα και με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), κλειστή επιστολή που κατατίθεται και σφραγίζεται από το γραφείο της λέσχης αλλά και τηλεφωνικά την ημέρα των εκλογών στον δικαστικό αντιπρόσωπο με παρούσα την εφορευτική επιτροπή.  
Για τις ψήφους με ηλεκτρονικό μήνυμα δημιουργείτε ειδικός λογαριασμός με διεύθυνση μόνο για αυτό τον σκοπό .Τα μηνύματα ανοίγονται την ημέρα των εκλογών από τον δικαστικό αντιπρόσωπο και την εφορευτική επιτροπή και προσμετρούνται στις υπόλοιπες ψήφους. 
Αφού γίνει η καταμέτρηση ψήφων η εφορευτική επιτροπή ενημερώνει τους επιτυχόντες και παραδίδει τα αποτελέσματα στην απερχόμενη διοίκηση μαζί με όλα τα πρακτικά των διαδικασιών. 

Αρχαιρεσίες: Οι Αρχαιρεσίες ξεκινούν με την ανακοίνωση της ημερομηνίας εκλογών με την απόφαση του ΔΣ σε χρόνο μικρότερο των 3 μηνών από την λήξη της θητείας του από την λύση του σώματος. Η εφορευτική επιτροπή σε συνεργασία με το ΔΣ αναλαμβάνει την διεξαγωγή των εκλογών και φροντίζει για τα ψηφοδέλτια, τις υποψηφιότητες και όλες τις νόμιμες διαδικασίες που ορίζει ο Αστικός Κώδικας.  

Οι εκλογές ανακοινώνονται σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσω διαθέτει η Λέσχη και ενημερώνονται όλα τα μέλη για αυτές. Οι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν σε 1 μήνα από την ανακοίνωση τους και οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατίθενται 15 ημέρες πριν τις εκλογές.  

Τα Όργανα Διοίκησης της Λέσχης είναι:  

 • Η Γενική Συνέλευση των Μελών της Λέσχης. 
 • Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 
 • Η Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή.  

Άρθρο 7º
Γενική Συνέλευση 

    Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Λέσχης που αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Ασκεί τον έλεγχο στα άλλα όργανα της Λέσχης και έχει τη δυνατότητα να ανακαλεί ή να τροποποιεί τις αποφάσεις των οργάνων με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της.  

Συγκεκριμένα αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γ.Σ. ως ανώτατου οργάνου της Λέσχης είναι:  

 • Να εγκρίνει ή να απορρίπτει τον διοικητικό ή οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου Οικονομικού έτους και να ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους του Διοικητικού Συμβουλίου και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  
 • Να εκλέγει τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.  
 • Να εκλέγει τα Μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  
 • Να ελέγχει τις αποφάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  
 • Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.  
 • Να τροποποιεί το καταστατικό της Λέσχης εφ’ όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.  
 • Να αποφασίζει για τις πειθαρχικές κυρώσεις – διαγραφές των Μελών της Λέσχης.  
 •  παύει, με απόλυτη πλειοψηφία των Μελών, τα όργανα Διοίκησης της Λέσχης μετά από υποβληθείσα πρόταση μομφής.  
 • Να παύει τον Πρόεδρο, Μέλος ή ολόκληρο το Δ.Σ., με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών της Λέσχης. 
 • Να αποφασίζει για τη διάλυση της Λέσχης, για τη διάθεση της περιουσίας του, για τη ρύθμιση τυχόν εκκρεμών υποθέσεων και υποχρεώσεών του, για τον ορισμό ή την αντικατάσταση των εκκαθαριστών, και κάθε άλλη δραστηριότητα που πηγάζει από το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία. 

     Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται:  

 • Τακτικά μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο της έναρξης του ημερολογιακού έτους.  
 • Εκτάκτως, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει απαραίτητο, ή μετά από αίτηση τριών (3) τουλάχιστον Μελών αυτού.  
 • Εκτάκτως, μετά από αίτηση του 1/5 των Μελών της Λέσχης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γ.Σ..  
 • Εκτάκτως, μετά από αίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής προς το Δ.Σ., στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γ.Σ..  
 • Εκτάκτως ή τακτικά τόσο για την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού, όσο και για τη διάλυση της Λέσχης, όπου και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών της Λέσχης και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 99 του Αστικού Κώδικα. 
 • Τα Μέλη θα πρέπει να πληροφορούνται για τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ..  
 • Η σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ. γίνεται με όμοιο όπως η τακτική Γ.Σ. τρόπο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα προαναφερόμενα, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που θα του ζητηθεί. Αν η διοίκηση δεν εισακούσει την αίτηση, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν τη συνέλευση και ρυθμίσει τα σχετικά με την προεδρία της.  
 • Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα τρίτο (1/3) των Τακτικών μελών της Λέσχης. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ., τότε συγκαλείται νέα Γ.Σ. μετά από οκτώ (8) ημέρες με τα ίδια θέματα και η οποία, άσχετα με τον αριθμό των παρόντων μελών βρίσκεται σε απαρτία, εκτός από τις περιπτώσεις ειδικής απαρτίας τις οποίες ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά.  
 • Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Νόμος ή το καταστατικό ορίζουν διαφορετικά, με ανάταση του χεριού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ποτέ όμως δια βοής. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα αμφισβητηθεί, διενεργείται καταμέτρηση.  
 • Όταν πρόκειται για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία μόνο εάν ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος.  
 • Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη, εκτός αν τα μέλη που είναι παρόντα στη Γ.Σ. δεχτούν τη συζήτηση για το θέμα αυτό και τα μισά τουλάχιστον από τα ενεργά μέλη δεχτούν να αποφασίσουν για το θέμα αυτό.  
 • Στις Γενικές Συνελεύσεις εκτός από τα Τακτικά μέλη, μπορούν να παρευρίσκονται τα επίτιμα μέλη, τα δόκιμα μέλη, τα junior μέλη και οι φίλοι της Λέσχης, μόνο με δικαίωμα λόγου. Την ώρα των ψηφοφοριών, τα δόκιμα μέλη, τα junior Μέλη και οι φίλοι της Λέσχης, οι δωρητές και οι ευεργέτες αποχωρούν απ’ την αίθουσα.  
 • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ακυρωθεί αν την ώρα της ψηφοφορίας παραβρέθηκαν άτομα που δεν είχαν δικαίωμα ψήφου  
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας, την απόφαση λαμβάνει η ψήφος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.  
 • Σε περίπτωση άρνησης ψήφου ή «λευκής ψήφου», οι περιπτώσεις αυτές δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας, παρ’ ότι έχουν καταμετρηθεί για το σχηματισμό απαρτίας.  
 • Για απόφαση ή ψήφισμα καταδικαστικό, με έννοια μομφής, κατά Μέλους ή Οργάνου της Λέσχης, σε περίπτωση ανώνυμης καταγγελίας, απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών, ενώ σε περίπτωση επώνυμης καταγγελίας, απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της Γ.Σ. 
 • Καταγγελίες μομφής η οποιασδήποτε άλλης μορφής θα πρέπει να γίνονται μόνο επώνυμα κυρίως όταν είναι για μέλος η όργανο της Λέσχης και πάντα με τις απαραίτητες αποδείξεις. 

 
Άρθρο 8º 
Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από Μέλη της Λέσχης που έχουν τα προσόντα όπως αυτά ορίζονται από το καταστατικό για τους υποψηφίους των Οργάνων, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο.  

Τα αναπληρωματικά μέλη, με την σειρά επιτυχίας τους, αναπληρώνουν τα μέλη του Δ.Σ που παραιτούνται ή διαγράφονται πριν από τη λήξη της θητείας τους ή συμπληρώνουν τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες θα προκύψουν μετά από τροποποίηση του καταστατικού ή λόγω θανάτου, αντικατάστασης μέλους κλπ.  

Αν τα μέλη του Δ.Σ. μείνουν λιγότερα από 7 τότε καλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για συμπλήρωση του Δ.Σ. και εκλογή τουλάχιστον 3 αναπληρωματικών μελών.  

Εάν το ΔΣ μείνει με λιγότερα από 7 μέλη τότε ενημερώνετε η Εξελικτική Επιτροπή και ξεκινάει τις διαδικασίες αρχαιρεσιών. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.  

Τα Μέλη του Δ.Σ μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος μέλους του Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία,  Αναπληρωτή Ταμία,  Έφορο, Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων. Αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους αμέσως μετά την εκλογή τους και τη λήξη της διαδικασίας των αρχαιρεσιών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, τα βιβλία, στοιχεία, σφραγίδα και λοιπά πράγματα της Λέσχης, με υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής, που συντάσσεται στο Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. 

Η παράλειψη της ως άνω διαδικασίας παράδοσης – παραλαβής, συνιστά μεν παράβαση των οριζόμενων στο καταστατικό καθηκόντων του απερχόμενου Δ.Σ., δεν παρακωλύει ωστόσο την ανάληψη της διοίκησης από το νέο Δ.Σ., που μπορεί να ενεργεί με τη χρήση νέων τέτοιων στοιχείων, αφού κάνει σχετική μνεία, για την παράλειψη αυτή, στο νέο Βιβλίο Πρακτικών.  

Το Δ.Σ. αποτελείται από 7 Τακτικά Μέλη που μοιράζονται τα αξιώματα όπως αυτά προαναφέρθηκαν και τα Αναπληρωματικά Μέλη που δεν έχουν ανάμειξη στις εργασίες του Δ.Σ..  

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής, δεν μπορεί να παραταθεί περισσότερο από τρεις (3) επιπλέον μήνες και μόνο σε περίπτωση σημαντικών λόγων, δικαιολογημένης ή απρόβλεπτης καθυστέρησης στη διεξαγωγή και πέρατος των αρχαιρεσιών και λήγει αμέσως μετά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ..   

Συγκρότηση 

  Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. μέσα σε 3 ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται υποχρεωτικά, με φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος μέλους και υπό την Προεδρεία αυτού, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.  Οι προτάσεις των θέσεων γίνονται από τον πρόεδρο και πρέπει να είναι κοινής αποδοχής και η εκλογή να γίνεται με τουλάχιστον 5 ψήφους για το πρόσωπο της κάθε θέσης.   Ο υποψήφιος για την προεδρεία θα πρέπει να χαίρει της απόλυτης πλειοψηφίας. Τα Μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για κάθε υπαίτια ,ακούσια ή εκούσια ή και από αμέλεια πράξη ή παράλειψη στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, που απορρέουν από το Νόμο, το παρόν Καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Τα Μέλη όμως δεν ευθύνονται για απόφαση που πάρθηκε σε συνεδρίαση στην οποία δεν παρέστησαν ή όντας παριστάμενα διαφώνησαν, εφόσον η απουσία ή η διαφωνία τους προκύπτει από τα πρακτικά.  

 
Αρμοδιότητες  

Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:  

 1. Διοικεί και μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών της Λέσχης.  
 2. Διαχειρίζεται τα συμφέροντα, πόρους, περιουσία και μέσα της Λέσχης, συντάσσει τον οικονομικό προϋπολογισμό, τον διοικητικό προγραμματισμό καθώς επίσης και τον οικονομικό ή διοικητικό απολογισμό και τους υποβάλει προς έγκριση στη Γ.Σ.
 3. Φrοντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ.  
 4. Μεριμνά για την τήρηση του παρόντος Καταστατικού.  
 5. Εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις εγγραφής νέων Μελών.  
 6. Αποφασίζει για τις πειθαρχικές κυρώσεις κατά των Μελών.
 7. Συγκαλεί τη Γ.Σ. των Μελών της Λέσχης και συντάσσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης.  
 8. Καταρτίζει την κάθε είδους σύμβαση που αφορά τη Λέσχη, στα πλαίσια των σκοπών της.  
 9. Προβαίνει σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια ή πράξη που της έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.  
 10. Έχει αρμοδιότητα σε οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν έχει ανατεθεί ρητά από τη Γ.Σ. σε άλλο Όργανο της Λέσχης και δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. Όποτε δε στο παρόν γίνεται αναφορά στη Λέσχη ή σε απόφαση της Λέσχης δίχως ειδική αναφορά σε Όργανο, εννοείται το Δ.Σ., κατά τη λειτουργία του, όπως προβλέπεται στο παρόν.   

Λειτουργία  

 1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στην έδρα του, με την πρόσκληση του Προέδρου, εκτός αν κάτι άλλο κατ’ εξαίρεση ορισθεί στην οικεία πρόσκληση και δεν προκαλεί υπέρμετρη επιβάρυνση ή επαχθές κώλυμα στα μέλη του Δ.Σ.. Εκτάκτως συνεδριάζει αν παραστεί ανάγκη, ή αν θεωρήσει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή τρία (3) τουλάχιστον Μέλη του Συμβουλίου, τα οποία υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ. δια του Γενικού Γραμματέα του με τα προς συζήτηση θέματα. Σ’ αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Εάν αυτός αρνείται ή αμελεί, τότε το δικαίωμα και την υποχρέωση σύγκλησης  
 2. Η πρόσκληση των Μελών του Δ.Σ. για συνεδρίαση γίνεται με τηλεγράφημα, συστημένη επιστολή, e-mailfax, τηλεφωνικά, γραπτό μήνυμα (sms) κλπ. με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, το αργότερο μέχρι τη δωδέκατη (12η) μεσημβρινή ώρα της προηγούμενης ημέρας από αυτή της συνεδρίασης, ενημερώνοντας συγχρόνως τα μέλη για τα θέματα προς συζήτηση. Οι διατυπώσεις αυτές και οι όροι συζήτησης μπορούν να παραληφθούν εάν παρευρεθούν όλα τα μέλη και δεν διαφωνήσουν.  
 3.  Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα περισσότερα από τα απόντα μέλη του και αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα στις επόμενες επτά (7) ημέρες. 
      Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, θεωρείται ότι τα μέλη που απείχαν αδικαιολόγητα και χωρίς καμιά ενημέρωση για δέκα (10) συνεχόμενες συνεδριάσεις (είτε αυτές πραγματοποιήθηκαν είτε όχι) ή απλά απέχουν από τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί , έχουν παραιτηθεί  οπότε καλούνται οι αναπληρωματικοί οι οποίοι καθίστανται πλέον τακτικά μέλη. Στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα αναπλήρωσης ή παραιτήθηκαν ή παραιτηθούν τα μέλη κλπ., θεωρείται ότι υπάρχει αδυναμία διοίκησης και με την πάροδο της τελευταίας ημέρας του μηνός που δεν έγινε νόμιμη συνεδρίαση του Δ.Σ., λογίζεται ότι δεν υφίσταται πλέον διοίκηση και η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει αυτή, Γ.Σ. για αρχαιρεσίες με πρόσκληση που πρέπει να απευθύνει στα Μέλη εντός του επικείμενου μηνός, οι δε αρχαιρεσίες πρέπει να γίνουν το αργότερο εντός του μηνός αυτού, τηρουμένων ανάλογα των ορισμών για τη σύγκληση της Γ.Σ..  
 4. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε Μέλος της Λέσχης, χωρίς δικαίωμα λόγου, ψήφου ή οποιασδήποτε παρέμβασης, εκτός αν κληθεί προς τούτο από το Δ.Σ..
 5. Το Δ.Σ. μπορεί να καλέσει και να επιτρέψει τη συμμετοχή και το λόγο σε οποιοδήποτε Μέλος, ιδιαίτερα σε υπεύθυνους Ομάδων Εργασίας, ή σε τρίτους (στελέχη, συμβούλους, συνεργάτες κλπ.), μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου ή του Οργάνου γενικά. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί, μετά από απόφαση του Δ.Σ. να αποβάλλει αυτούς που ενοχλούν.  
 6. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής ανικανότητας προς παροχή υπηρεσιών, θανάτου, παραίτησης, παύσης ή έκπτωσης του Προέδρου, το Δ.Σ. συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το λόγο σε συνεδρίαση το πολύ μέσα σε δέκα (10) ημέρες και εκλέγει μεταξύ των υπολοίπων Μελών του το νέο Πρόεδρο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση μερικής ή ολικής ανικανότητας προς παροχή υπηρεσιών, θανάτου, παραίτησης, παύσης ή έκπτωσης κατόχου ενός από τα άλλα αξιώματα. Στις οποιεσδήποτε περιπτώσεις ρητής ή λογιζόμενης παραίτησης ή αποχώρησης από το Δ.Σ. ή μακροχρόνιας αδικαιολόγητης απουσίας (δηλαδή σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις) Τακτικού Μέλους του Δ.Σ., καλείται προςαναπλήρωσή του το πρώτο κατά σειρά ψήφων στις αρχαιρεσίες Αναπληρωματικό Μέλος του Οργάνου κ.ο.κ.
 7. Σε καμία περίπτωση δεν είναι συμβατή οποιαδήποτε έμμισθη θέση ενός μέλους του Δ.Σ. μέσα στη Λέσχη ή κάποιου συγγενικού τους προσώπου μέχρι 3ου βαθμού συγγένειας.
 8. Η λειτουργία του ΔΣ υπάγετε στην καλή συνεργασία μεταξύ των μελών του και στην τήρηση του Ηθικού Κανών που είναι ο εσωτερικός κανόνας λειτουργίας του ΔΣ.  

Άρθρο 9º 
Πρόεδρος  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 • Προεδρεύει, διευθύνει, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Επίσης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. και τη διευθύνει μέχρι τη στιγμή της εκλογής του Προεδρείου. 
 •  Εκπροσωπεί τη Λέσχη ενώπιον των Δικαστηρίων, Δημόσιων Υπηρεσιών και κάθε άλλης αρχής. Κάνει όλες τις συναλλαγές με τρίτους, υπογράφει με τον Ταμία και το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα οικονομικού περιεχομένου όπως συμβόλαια, γραμμάτια εισπράξεων, εντάλματα πληρωμών, συμβάσεις προσωπικού, καταστάσεις μισθοδοσίας, αξιόγραφα, δανειοληπτικές συμβάσεις κλπ.
 • Ακόμη εκπροσωπεί τη Λέσχη ενώπιον όλων των Κρατικών ή άλλων Οργανώσεων, Εθνικών και Διεθνών, όπως και ενώπιον τρίτων για όλα τα θέματα.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ., φροντίζει για την πιστή τήρηση του Καταστατικού και υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, όπως την αλληλογραφία, τα διοικητικά έγγραφα, τις προσκλήσεις, τα αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και κάθε άλλου Οργάνου ή Ομάδας Εργασίας και γενικά όλα εκείνα τα έγγραφα για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί ειδική αρμοδιότητα άλλου ή υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτή.  
 • Προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την προώθηση των συμφερόντων της Λέσχης και εισηγείται τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, που αφορά στην πρόοδο της Λέσχης ή στην υλοποίηση του σκοπού του.  
 • Καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διευθύνει τις συζητήσεις.  
 • Εκτελεί ή διεκπεραιώνει κάθε άλλο έργο που ανατίθεται σ’ αυτόν από το Νόμο, το παρόν Καταστατικό, το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ., από τη συνήθη πρακτική εφ’ όσον δεν έχει ανατεθεί σε άλλο μέλος ή Όργανο.  
 • Ο Πρόεδρος μπορεί για λογαριασμό του Δ.Σ., μετά από εξουσιοδότηση, να υποβάλλει την ομαδική του παραίτηση σε Γ.Σ. που συγκλήθηκε γι’ αυτό το λόγο, ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης του Δ.Σ.. Σε περίπτωση αποδοχής της παραίτησης, ορίζεται άμεσα νέα Γ.Σ. για την εκλογή νέου Δ.Σ.. Το παραιτηθέν Δ.Σ. παραμένει σε λειτουργία μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ.. Σε περίπτωση που η Γ.Σ. δεν κάνει αποδεκτή την παραίτηση, θεωρείται ότι αυτή δεν υποβλήθηκε και δεν μπορεί να κατατεθεί νέα παραίτηση (ατομικά ή συλλογικά) πριν περάσουν δύο (2) πλήρεις μήνες. 
 • Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 
 • Ο Πρόεδρος εξουσιοδοτεί ή αναθέτει σε άλλο Μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο, τη διεκπεραίωση συγκεκριμένου έργου ή εντολής. Επίσης αναθέτει σε Δικηγόρο, Οικονομολόγο – Λογιστή ή τεχνικό επιστήμονα κλπ., την υποστήριξη αντίστοιχων υποθέσεων της Λέσχης, παράσταση ενονόματίτου και εκπροσώπηση ή αντιπροσώπευσή του στο πλαίσιο του Νόμου και των λοιπών ορισμών και σκοπών του παρόντος, ενώπιον κάθε Αρχής και Φορέα (Εθνικού, Διεθνή κλπ.).
 • Ακόμη δύναται να μεταφέρει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε μέλος του Δ.Σ.. Τούτο γίνεται μόνο εγγράφως, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τη χρονική διάρκεια της εξουσιοδότησης.  

Άρθρο 10º 
Αντιπρόεδρος  

 • Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο σε όλα τα δικαιώματά και καθήκοντα του.  Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η λήψη πρωτοβουλιών και ενεργειών από τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση που υφίσταται και μπορεί να ενεργεί ο Πρόεδρος, εκτός εάν αυτός χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση προς αυτόν. Κατ’ εξαίρεση και μόνο σε επείγουσα περίπτωση και απόντος ή κωλύματος του  Προέδρου, μπορεί ο Αντιπρόεδρος να ενεργήσει, με τη ρητή συγκατάθεση του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα.  
 • Ο Αντιπρόεδρος έχει την ευθύνη και την επίβλεψη όλων των οικονομικών θεμάτων και των περιουσιακών στοιχείων της Λέσχης. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Αντιπροέδρου, η θέση του αναπληρώνεται από το Γενικό Γραμματέα και σε κώλυμα και αυτού ένα από τα Μέλη του Δ.Σ. 

Άρθρο 11º 
Γενικός Γραμματέας 

 • Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη του γραφείου  και φυλάσσει τα αρχεία της Λέσχης. 
 • Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. καθώς και όλα τα έγγραφα της Λέσχης, όπως προαναφέρεται και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο την ημερησία διάταξη της Γ.Σ.. 
 • Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και όλα τα απαραίτητα βιβλία (σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τον Γενικό Γραμματέα, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας. 
 • Τηρεί το βιβλίο αλληλογραφίας και φροντίζει για την αλληλογραφία της Λέσχης. 
 • Τηρεί και ενημερώνει το Βιβλίο Μητρώου Μελών. 
 • Κρατά επαφή με όλα τα Μέλη της Λέσχης. 
 • Συμβουλεύει τα μέλη της Λέσχης σε εργασιακά θέματα και παραστέκεται όταν του ζητηθεί. 
 • Υποβάλλει αναφορές για τη λειτουργία και τις εργασίες της Λέσχης. 

Άρθρο 12º 
Ταμίας  

 • Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου, τηρεί όλα τα διαχειριστικά Βιβλία και στοιχεία της Λέσχης, συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα όλα τα οικονομικού περιεχομένου έγγραφα καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την οικονομική διαχείριση.  
 • Εισπράττει με διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα της Λέσχης και τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, τις εισφορές, τις εθελοντικές προσφορές, των Δωρητών, των Ευεργετών, των Χορηγών και φίλων της Λέσχης καθώς και όλα τα έσοδα. 
 • Ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. υπογραμμένα από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και έχουν σφραγιστεί με τη σφραγίδα της Λέσχης. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής που υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο με απόφαση του Δ.Σ., πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. περί της έγκρισης της πληρωμής της δαπάνης και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.  
 • Στην αρχή κάθε μήνα ενημερώνει το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση και τις εντός του τρέχοντος μήνα υποχρεώσεις της Λέσχης. Υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση των εσόδων – εξόδων και εκκρεμοτήτων του προηγούμενου μήνα.  
 • Στο τέλος του ημερολογιακού έτους υποβάλλει τον απολογισμό της διαχείρισης, βάσει του οποίου το Δ.Σ. συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό και της περιουσίας της Λέσχης. 
 • Ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή για τη διαφανή, νόμιμη, σωστή και έντιμη διαχείριση της περιουσίας της Λέσχης. 
 • Καταθέτει άμεσα σε Τράπεζα ή επενδύει τους πόρους και τις εισπράξεις της Λέσχης, με τον πλέον πρόσφορο και χωρίς ρίσκο τρόπο, μετά από απόφαση του Δ.Σ., η οποία πρέπει να ανακοινωθεί και να συζητηθεί στη Γ.Σ..  
 • Η ανάληψη χρημάτων από αυτά που έχουν κατατεθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εκχώρηση απαιτήσεων, τίτλων και αξιόγραφων που ανήκουν στη Λέσχη, αλλαγή στις επενδύσεις τις Λέσχης κ.α., γίνεται από τον Ταμία ή άλλο Μέλος του Δ.Σ., μόνο μετά από απόσπασμα σχετικής απόφασης του Δ.Σ. που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.  
 • Κρατά στα χέρια του ένα ποσό για τρέχουσες και τυχόν επείγουσες ανάγκες. Το ανώτατο ύψος του ποσού αυτού καθορίζεται απ’ το Δ.Σ.  
 • Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει όλα τα δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών.  
 • Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων, ή πληρωμή χωρίς ένταλμα, κατά παράβαση του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ..  
 • Τον Ταμία αναπληρώνει όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο Αναπληρωτής Ταμίας. 

Άρθρο 13º 
Αναπληρωτής Ταμίας 

 • Ο Αναπληρωτής Ταμίας έχει ρόλο συμπληρωματικό και βοηθητικό προς τον Ταμία και συνεργάζεται στενά μαζί του για την διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν την Λέσχη. 
 • Διενεργεί μαζί με τον Ταμία λογιστικό και οικονομικό έλεγχο κάθε 6μηνο και αποδίδουν έκθεση στο ΔΣ. 
 • Συλλέγει τις συνδρομές των μελών και ενημερώνει τα μέλη για οικονομικές εκκρεμότητες. 
 • Μαζί με τον Ταμία στο τέλος κάθε λογιστικού έτους σε συνεργασία με τον λογιστή της Λέσχης διεκπεραιώνουν όλες τις νόμιμες οικονομικές διαδικασίες. 
    

Άρθρο 14º 
Έφορος 

 •  Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όπου χρειαστεί και συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων στο έργο προβολής της Λέσχης και την επικοινωνία με φορείς και εταιρίες που βοηθούν την λειτουργία της Λέσχης. 
 • Ο Έφορος συνεργάζεται και ελέγχει όλες τις επιτροπές που υπάρχουν στην Λέσχη, φροντίζει για την σωστή λειτουργία τους και ενημερώνει το ΔΣ  για το κάθε τι. Ακόμα δρα υποστηρικτικά σε οποιαδήποτε νέα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Πρόεδρο.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών καθώς και κάθε δραστηριότητας που είναι σύμφωνη με τους σκοπούς της Λέσχης.   

Άρθρο 15º
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 

Στα καθήκοντα του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων είναι οι δημόσιες σχέσεις τις Λέσχης και συγκεκριμένα:  
Μεριμνά για τη σύνταξη μαζί με τον Γεν. Γραμματέα των δελτίων τύπου που αφορούν στη Λέσχη και φροντίζει για τη δημοσίευσή τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Συνεργάζεται με τον Έφορο και είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση και τις δηλώσεις μαζί με τον Πρόεδρο, στα Μ.Μ.Ε. όσον αφορά τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών καθώς και κάθε δραστηριότητας που είναι σύμφωνη με τους σκοπούς της Λέσχης. Ασχολείται μαζί με τον Γεν. Γραμματέα με τη σύνταξη επιστολών (ευχαριστηρίων και μη, ενημερωτικών κλπ.), υποδεικνύει τους παραλήπτες τους και είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη αποστολή τους. Είναι υπεύθυνος και ρυθμίζει την λειτουργία του γραφείου της Λέσχης και συνεργάζεται για κάθε θέμα με τον Γεν. Γραμματέα και τον Πρόεδρο.   

Άρθρο 16º 
Εξελεγκτική Επιτροπή 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται από τη Γ.Σ., έχει τριετή θητεία και στα καθήκοντα της περιλαμβάνεται η άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου και εποπτείας των πράξεων του Δ.Σ. και του Ταμία από άποψη νομιμότητας, συνέπειας και διαφάνειας, για χάρη τόσο της τήρησης του Νόμου, του καταστατικού, των αποφάσεων των Οργάνων, όσο και της βελτίωσης της λειτουργίας και προώθησης των σκοπών της Λέσχης. Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στις αρχαιρεσίες.  

Άρθρο 17º 
Πειθαρχικές κυρώσεις 

Σε κάθε μέλος που αδιαφορεί ή αντιδρά ή αντιτίθεται στις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Λέσχης, βλάπτει με τις ενέργειές του ή τις παραλείψεις του τη λειτουργία της ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τις επιδιώξεις της, επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του. 

Πειθαρχικές κυρώσεις είναι οι ακόλουθες:  

 1. Γραπτή επίπληξη  
 2. Εξάμηνη αναστολή της ιδιότητας του μέλους   
 3. Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα έτος  
 4. Οριστική αποβολή – διαγραφή  

Οι τρεις πρώτες πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τιμωρημένο μέλος έχει το δικαίωμα της προσφυγής στην πρώτη μετά την επιβολή της ποινής Γενική Συνέλευση της Λέσχης, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει εκείνο απαραίτητο, προκειμένου να στηρίξει τη θέση του. 

Η τέταρτη πειθαρχική κύρωση (οριστική αποβολή – διαγραφή) επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 1. Tης δόλιας κατηγορίας ή ψευδούς προσβολής του ήθους και της αξιοπρέπειας Μελών της Λέσχης ή Συνεργατών της. 
 2. Tης άμεσης ή έμμεσης παραβίασης, εναντίωσης, παρεμπόδισης ή καταστρατήγησης των σκοπών της Λέσχης, του καταστατικού και των αποφάσεων των Οργάνων Διοίκησης της.  
 3. Tης εκμετάλλευσης ιδέας ή έργου της Λέσχης προς όφελος προσωπικό, υλικό, οικονομικό ή γενικό του ίδιου του Μέλους ή τρίτων (ατόμων, ομάδων, συλλόγων κλπ.)  

Η απόφαση για την πειθαρχική ποινή μέλους για οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης και επικυρώνεται ή ακυρώνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση, μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Αν το υπό διαγραφή μέλος είναι παράλληλα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης, τότε η απόφαση επί της διαγραφής λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει μετά από μυστική ψηφοφορία κατά πλειοψηφία, κατά την οποία ψηφοφορία το κρινόμενο μέλος δεν λαμβάνει μέρος.  

Σε κάθε περίπτωση η διαγραφή επιβάλλεται μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία του μέλους ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν παρουσιαστεί, η διαγραφή επιβάλλεται χωρίς απολογία. Το υπό διαγραφή μέλος έχει το δικαίωμα να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει εκείνο απαραίτητο, προκειμένου να στηρίξει τη θέση του. Η απόφαση διαγραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση ανακαλείται από άλλη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών αυτής μετά από αιτιολογημένη έγγραφη αίτηση πέντε τουλάχιστον Ενεργών Μελών, που θα έχει κατατεθεί στη Λέσχη τριάντα (30) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης.  

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται υποχρεωτικά εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.  

Άρθρο 18º 
Σφραγίδα – Λάβαρο 

Η Λέσχη έχει μία (1) σφραγίδα στρόγγυλη που φέρει κυκλική περιφέρεια και την επωνυμία της Λέσχης «Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας» . Το κέντρο της σφραγίδας απεικονίζει το λογότυπο που αποτελείται από το σήμα της Λέσχης με μισό κίονα και μισό καπέλο Αρχιμάγειρα. 
Το Λάβαρο της Λέσχης περιλαμβάνει το σχέδιο της σφραγίδας με την ονομασία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και δυο κλαδιά ελιάς. Τα χρώματα της Λέσχης είναι Λευκό, γαλάζιο και ασημί. 

 
Άρθρο 19º  
Κοινωφελές Έργο 

Με απόφαση του ΔΣ κάθε χρόνο μετά τον απολογιστικό και οικονομικό έλεγχο το 10% των καθαρών εσόδων της Λέσχης δίνονται σε κοινωφελή ιδρύματα ή συλλόγους ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. 
Η Λέσχη διατηρεί τράπεζα αίματος που ανανεώνεται από τα μέλη της και καλύπτει ανάγκες που μπορεί να προκύψουν στα μέλη της και μη. 
Η Λέσχη προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της σε οργανισμούς με κοινωφελή πρόσφορα όταν της ζητηθεί.  

Άρθρο 20º   

Καθετί που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και τους κανονισμούς που θα συνταχθούν, ρυθμίζεται σύμφωνα με τους σκοπούς της Λέσχης, από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, της Σωματειακής Νομοθεσίας, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 21º

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 20 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από όλα τα Μέλη της Λέσχης στην Καβάλα σε Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 24η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή.